Till umu.se

Nationella forskarskolan i socialt arbete

Om den nationella forskarskolan i socialt arbete

Professorerna i socialt arbete tog våren 2008 initiativ till att samverka kring en forskarskola i ämnet. Skälen har bland annat varit att antalet lärosäten med forskarutbildningsrättigheter har mer än fördubblats sedan 1999 men att de antar ett begränsat antal forskarstuderande vardera. Detta medför problem att bedriva ämnesspecifika kurser på enskilda lärosäten. En forskarskola har även bedömts som välmotiverad för att stärka ämnets vetenskapliga profil i relation till andra program- och forskarutbildningar. Ett ytterligare skäl är att underlätta ett mer långsiktigt och strukturerat internationellt samarbete inom ämnet. Forskarskolan deltar i ett nordisk-baltiskt nätverk för forskarskolor i socialt arbete som bland annat arrangerar sommarskolor och kurser för doktorander, se nedan.

Forskarskolans inriktning är koordinering och initiativtagande till kurser, den bedriver egen seminarieverksamhet samt organiserar stöd till artikelskrivande och samordnar ämnets internationella kontakter. Den nationella forskarskolan i socialt arbete utgör en kompletterande nätverksorganisering av ämnets forskarutbildningar. Det antar inte och finansierar inte egna forskarstuderande utan är en samarbetsorganisation för befintliga forskarutbildningar.

Forskarskolan bedrivs genom en styrgrupp med en ordinarie och en suppleant från respektive lärosäte. Dessutom ingår tre representanter för doktoranderna. Den leds och administreras från en utsedd värdinstitution på en period av tre år. Därefter utses en ny värdinstitution. Värdinstitutionen tar på sig ordförandeskapet i styrgruppen och forskarskolans löpande administration. Till forskarskolan knyts en föreståndare. Forskarskolan bekostas genom intern och extern finansiering. Styrgruppen antar årligen en budget och planerar verksamheten.

Värdinstitutioner:
ht 2008 - vt 2011 Linnéuniversitet
ht 2011 - vt 2014 Göteborgs universitet
ht 2014 - vt-2017 Umeå universitet