Till umu.se

Ålder och åldrandets sociala och kulturella villkor

Ålder och åldrandets sociala och kulturella villkor är en forsknings-och undervisningsprofil vid Institutionen för socialt arbete. Inom profilen studeras en rad problem- och verksamhetsområden med relevans för socialt arbete, varvid fokus riktas mot att förstå och analysera ålder och åldrandets sociala, kulturella och materiella villkor och hur omsorg kommer till uttryck i en välfärdsstatlig kontext.

Forsknings- och undervisningsområden

Inom profilen intresserar vi oss härvidlag för följande problem- och verksamhetsområden:

  • Diskriminering
  • Ekonomiska villkor
  • Etik
  • Familjeliv
  • Funktionshinder
  • Missbruk
  • Omsorg och omsorgsarbete
  • Våld
  • Välfärdens utformning

Centrala begrepp och teoretiska perspektiv

I profilen aktualiseras och problematiseras ett antal teoretiska begrepp och metodologiska ansatser, varvid följande begrepp för närvarande är aktuella: omsorg, ålder, åldrande, levd erfarenhet, livslopp, livsfas, generation, ålderism, åldersdiskriminering, genus, intersektionalitet, kompetens.

Undervisning

Profilen har en central roll i utformningen av kurser på såväl grundutbildnings- som avancerad nivå, och inom uppdragsutbildningar.

Medverkande i forsknings- och undervisningsprofilen

Petra Ahnlund
Katarina Andersson (profilledare)
Helen Bergström
Magdalena Bergström
Lars Evertsson
Hildur Kalman
Jens Lindberg
Veronica Lövgren
Lennart Sauer
Maria Sjölund
Fredrik Snellman
Marie-Louise Snellman


Kontaktinformation

Katarina Andersson

Tel:  +46 90 786 64 15

Kontaktformulär

Nätverk

Profilens medarbetare är engagerade i olika nätverk med anknytning till profilens inriktning

AgeS  - Research network on Age in Sweden

COST Action IS1402, Ageism a multi-national, interdisciplinary perspectiv

Normacare (Nordic Reasearch Network on Marketisation in Eldercare

Umeå centrum för funktionshinderforskningForskningsledare: veronica Lövgren

- Det nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning
Koordineras av Katarina Andersson

Projekt

Hemma i Botnia EU-finansierat projekt. Medverkande: Petra Ahnlund och Lars Evertsson

Det goda åldrandet i Kvarken EU-finansierat projekt. Medverkande: Katarina Andersson

Ha en röst som räknas? Erfarenheter av självbestämmande och inflytande avseende arbete och fritid för personer med intellektuell funktionsnedsättning Medverkande: Veronica Lövgren, postdoc finansierad genom FORTE

- Våld och hälsa, finansierat via Nationellt centrum för kvinnofrid Medverkande: Petra Ahnlund och Fredrik Snellman

- Att åldras med ett alkoholberoende Avhandlingsprojekt Magdalena Bergström