Till umu.se

GERDA - Gerontologisk Databas och Resurscentrum

Bakgrund

Inom ramen för projektet GERDA-Gerontologisk Regional Databas och Resurscentrum har universitet och högskolor i Umeå, Sverige och Vasa, Finland gått samman för att närmare studera de äldres livssituation.
Samarbetet bygger på det faktum att en femtedel – kanske snart en fjärdedel – av befolkningen i Kvarkenområdet är pensionärer medan möjligheterna att kunna erbjuda den äldre befolkningen vård och omsorg i framtiden antas bli begränsade.
Åren 2000-2003 samarbetade man inom ramen för EU-projektet “Äldre i Botnia”. Under projekttiden byggdes bl a ett fungerande nätverk upp mellan universitet och högskolor inom Kvarkenområdet. GERDA-projektet är ett EU-projekt som kan ses som en fortsättning på det tidigare samarbetet.

Syfte

Projektets syfte är bl a
• att bygga upp en regional databas på båda sidor om Kvarken, som gör det möjligt att studera hur medicinska, sociala och sociomateriella förutsättningar påverkar äldres möjligheter till ett gott liv. Detta görs genom en datainsamling i Österbotten, Finland och Västerbotten, Sverige bland åldersgrupperna 65, 75, 85, 90 och 95 .
• att skapa ett resurscentrum för utveckling av för vård- och omsorg för äldre i regionen. Resurscentrumet skall utgöra en enhet för ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenheter inom äldreforskningen samt äldrevård och -omsorg. Centrumet skall även fungera som projektets administrations- och informationsenhet samt handha den övergripande koordineringen av aktiviteter inom projektet och förvalta databasen GERDA.
Detta resurscentrum utgör en gemensam plattform för alla aktörer och koordinerar de fysiska och virtuella möten där utbyte av erfarenheter, verksamhetsformer och lösningsmodeller diskuteras.
Centrumet har en central uppgift i det centrala nätverksbyggandet
• att skapa ett nätverk mellan universitet/högskolor – offentliga sektorn- privata sektorn – tredje sektorn och de äldres intresseorganisationer.

Presentation

Enkäten, frågeformulär, sv
Enkäten, frågeformulär, fi
Metodrapport

Resultat:

Poster - Gerda-symposium

Samlade grafer - Gerda enkäten

Slutrapport Gerda