Till umu.se

Insatser, Missbruk, Utvärdering (IMU)

Inom ramen för profilen bedrivs forskning som rör insatser, missbruk och utvärdering i socialt arbete. Dessa områden har starka beröringspunkter såväl i forskning som i det sociala arbetets praktik.

Insatser avser primärt åtgärder som professionella (fr.a. socialarbetare) i olika verksamheter gör i syfte att förbättra livssituationen för individer och familjer. Exempelvis olika former av råd-, stöd- och behandlingsinsatser eller tvångsingripanden. Forskningen om insatser fokuserar framförallt på vad olika insatser består av, hur de förmedlas, uppfattas och vad de resulterar i under olika omständigheter. Det är kopplat till forskning om utvärdering som bland annat inriktar sig på hur utvärderingar ska kunna förklara hur resultat i socialt arbete genereras. Detta görs genom att utveckla teori och metod för att bättre analysera den komplexitet som karaktäriserar socialt arbete.

Profilens forskning om missbruk koncentreras i huvudsak på substansmissbruk (alkohol, narkotika, läkemedel) och olika former av samhällsinsatser vid missbruk. Här avses framförallt sådana frivilliga insatser som socialtjänsten samt hälso- och sjukvården erbjuder samt tvångsvårdande insatser (LVM-vård) inom ramen för Statens institutionsstyrelses verksamhet. Missbruksforskningen har huvudsakligen ett kvantitativt fokus som innebär statistisk analys bland annat av enkätdata och uppgifter ur storskaliga dataregister från kommunala och statliga myndigheter. I profilen bedrivs även kvalitativ forskning på missbruksområdet, exempelvis genom dokumentanalys och intervjuer.

Medarbetare i profilen ägnar sig både åt empirisk forskning och teoriutveckling. Dessutom genomförs i samverkan med organisationer utanför universitetet utvärderingar och verksamhetsutvecklande projekt. Vidare är personer kopplade till profilen engagerade i undervisning som rör insatser, missbruk och utvärdering.

Forskningsprojekt och profilmedarbetare

Här finns namn på de personer som medverkar i profilen. Klicka på namnen för att se kontaktuppgifter och läsa mer om olika forskningsprojekt.

Namn Expertområde
Björn Blom (profilledare) Insatser, Utvärdering
Lena Lundgren (vice profilledare) Missbruk, Utvärdering
Tommy Andersson Missbruk
Magdalena Bergström Missbruk
Marcus Blom Nilsson Missbruk
Mehdi Ghazinour Utvärdering
Robert Grahn Missbruk
Ove Grape Utvärdering
Ann-Sofie Grönlund Missbruk
Urban Karlsson Utvärdering
Anders Lindström Utvärdering
Stefan Morén Insatser, Utvärdering
Mojgan Payab Missbruk
Anna-Lena Perdahl Utvärdering
Marek Perlinski Insatser, Utvärdering
Björn Rasmusson Missbruk
Marie-Louise Snellman Utvärdering
Daniel Törnqvist Missbruk
Eva Wikström Utvärdering