Till umu.se

Forskningsprojekt

Här presenteras några av de forskningsprojekt som genomförs vid institutionen. För en mer omfattande beskrivning anslut till Umeå Universitets forskningsdatabas och sök via namn eller ämne efter de forskningsprojekt som genomförs av institutionens medarbetare.

Värdig äldreomsorg 24 timmar om dygnet? En kartläggning och analys av hemtjänstens organisering och arbete nattetid
Projektledare: Katarina Andersson

Kuratorn i cancersjukvården? En nationell studie av sjukhuskuratorns roll i svensk cancervård och cancerrehabilitering:  
Projektledare: Pär Salander                                               

Svenska medlingsmetoder för unga: intention och praktik (finansiär Allmänna Barnhus)
Projektledare: Maritha Jacobsson

Våld i nära relation. Karaktäristiska mönster av utsatthet i ett livs- och befolkningsperspektiv (finansiär BROM)
Projektledare: Maritha Jacobsson

Delat beslutsfattande - Projekt beslutsstöd
Projektansvariga: Katarina Grim, Ulla-Karin Schön, David Rosenberg

Arbetsliv och vuxna med autism – en studie om föreställningar om autism och arbetslivet bland vuxna med autism, arbetsgivare och i media.
Projektansvarig: Hanna Bertilsdotter Rosqvist

Förbättring av insatser vid missbruksbehandling inom svensk socialtjänst – en nationell registerbaserad studie.
Projektansvarig: Lena Lundgren

Ha en röst som räknas? Erfarenheter av självbestämmande och inflytande avseende arbete och fritid för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Projektansvarig: Veronica Lövgren

Tjejers våld - Livsvillkor, våld och våldsanvändning ur tjejers perspektiv.
Projektansvarig: Hanna Bertilsdotter Rosqvist

Villkorad etablering? Förutsättningar och styrning av unga nyanländas arbetsmarknadsetablering. Projektansvariga: Eva Wikström och Petra Ahnlund.

Till nytta för brottsoffret? En studie om medlingssamtal och dess ställning i rättssystemet.
Projektansvarig: Maritha Jacobsson

Idealitet i omvandling. Det civila samhällets organisationer på det psykiatriska området. Projektansvarig: Urban Markström

Tvång i frihet. Tillkomst, implementering och rättstillämpning av öppen psykiatrisk tvångsvård.
Projektansvarig: Stefan Sjöström & Urban Markström

Implementeringen av case management/assertive community treatment för psykiskt funktionshindrade i Sverige.
Projektansvarig: Urban Markström & Ove Grape

Arbetsrehabilitering enligt ”Supported Employment” för personer med psykiskt funktionshinder.
Projektansvarig: Urban Markström.

Daglig sysselsättning för psykiskt funktionshindrade. En studie om genomförande och konsekvenser av en valfrihetsreform i Stockholm.
Projektansvarig: Urban Markström.

Formaliserad samordning av välfärdsinsatser - forskning om samordningsförbund.
Kontaktpersoner; Jens Ineland & Ove Grape

När vardagen blir vetenskap.
Kontaktperson: Lars Evertsson & Stina Johansson

Intimitet familj och vardagsliv i nya (sam)levnadsformer.
Kontaktperson. Lars Evertsson

Socionomstudenters föreställningar om funktionshinder
Kontaktperson: Mona Dufåker eller Lennart Sauer

Terapeuten som motpart - tvångsvårdsmål i förvaltningsdomstolar
Projektansvarig: Stefan Sjöström

An investigation of the personality characteristics, social attitudes, coping resources and psychological health in police trainees in Sweden and South Africa.
Projektansvarig: Mehdi Ghazinour

Magnitude of threat and violence toward Social worker in meeting with clients in Sweden. Projektledare: Mehdi Ghazinour

Ensamkommande flyktingungdomar: Socialt kapital och hälsa.
Projektledare: Mehdi Ghazinour.

Makt och inflytande i äldreomsorgen: Strukturella villkor och individuella intryck.
Projektledare: Stina Johansson

Omvårdnadsutbildningens legitimitet. -Om rekrytering kompetensförsörjning och kärnan i yrkeskunskapen.
Projektledare: Stina Johansson

Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning.
Projektledare: Stina Johansson

Specialisering eller integration av socialtjänstens individ- och familjeomsorg? Effekter på insatser och resultat.
Projektansvarig: Björn Blom

Hur använder socialarbetare och läkare kunskap i praktiken? En jämförelse mellan två professioner.
Projektansvarig: Björn Blom

Nätverk för jämförande forskning om professioner.
Projektansvarig: Björn Blom