Arbetsmiljö och Lika villkor

Institutionen för socialt arbete har en lång tradition av arbetsmiljöinriktat arbete och jämställdhetsarbete. Sedan 2014 har Umeå universitet valt att istället för jämställdhet vidga begreppet till Lika villkor. Med denna förändring inkluderas nu samtliga diskrimineringsgrunder inom begreppet lika villkor. Trots en begreppslig förändring kommer huvuddelen av verksamhetsplanen för lika villkor att baseras på statistik från institutionens situation sett utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Skälet till det är att t. ex. funktionshinder, sexuell läggning och etnicitet inte tillåter sig sammanställas i siffror och tabeller på samma sätt som kön.

Institutionens arbete med arbetsmiljö och lika villkor

Institutionen har vid dags datum ca. 75 anställda med olika bakgrund. Samtliga av de ovan uppräknade aspekterna av lika villkor finns representerade. För att klara av det ansvar som åligger institutionen ur dessa aspekter krävs en upprättad struktur. Institutionens organisation kring dessa frågor består av ett Lika villkor och arbetsmiljöråd (LAR). I rådet ingår två ombud för lika villkor och två arbetsmiljöombud. Tillsammans med prefekten träffas rådet två gånger per termin. Rådets uppgift är att bevaka lika villkor och arbetsmiljöfrågor vid institutionen, att ha en överblick av trender och utvecklingar i omvärlden samt bereda frågor för prefektbeslut.

Prefektens ansvarsområde

Prefekten har ansvar för arbetsmiljö och lika villkor för hela personalgruppen vid socialt arbete samt för studenter som finns registrerade på vårt program samt vid våra kurser. Till prefektens hjälp finns arbetsmiljöombuden och ombuden för lika villkor. För studenterna del finns en för utbildningen lokal arbetsmiljöföreträdare som själv är student och utsedd av Umeå studentkår.

Om dessa ombud kommer i kontakt med eller kontaktas av medarbetare eller studenter om missförhållanden så kontaktar de prefekten för att åtgärder ska vidtas för att överbrygga dessa förhållanden.

Arbetsmiljöombuden, som ytterst utses av de fackliga organisationerna, kan också besluta att med omedelbar verkan tillfälligt avstänga all aktivitet vid arbetsplatsen om de har skäl att misstänka att arbetsmiljön är skadlig för medarbetarna.

I spalten till höger kan du ta del av institutionens nu gällande arbetsmiljöplan samt verksamhetsplan för lika villkor. Även andra dokument kan förekomma samt länkar till beslut och riktlinjer vid Umeå universitet samt länkar till annan information.


Institutionens planer för arbetsmiljö och Lika villkor

Arbetsmiljöplan 2017

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2017

Plan för lika villkor 2014