Till umu.se

Diskurspsykologigruppen vid Umeå universitet

Välkommen till diskurspsykologigruppen vid Umeå universitet (DP-gruppen)

Syftet med gruppen är att fungera som ett rum för stöd, inspiration och utbyte av erfarenheter kring det praktiska diskurspsykologiska analyshantverket.

Gruppen bildades i samband med en workshop på tema diskurspsykologi som ägde rum inom ramen för QUMU  vid Umeå universitet under hösten 2012. Därefter har gruppen träffats en gång i månaden under terminerna.

Vid varje tillfälle har någon i gruppen ansvar för att välja ut och distribuera den empiri vi ska jobba med under seminariet (empiriansvarig). Någon har ansvar för att välja ut och distribuera den eller de teoretiska texter som ska jobbas med under seminariet (teoriansvarig). Empirin vi jobbar med är de empiriansvarigas empiri från sin egen pågående forskning. De teoretiska texterna är inspirerande metodologiska och teoretiska diskurspsykologiska texter i form av artiklar eller bokkapitel.

Även om vi företrädesvis arbetar med texter inspirerade av Margareth Wetherell´s diskurspsykologiska gren (critical discursive psychology), välkomnar och diskuterar vi olika grenar inom det diskurspsykologiska området (exempelvis mer narrativ-diskursanalytiska grenar). Gruppen är tvärvetenskaplig. Gruppen domineras dock av forskare från sociologi, pedagogik och socialt arbete.

Vi välkomnar såväl nytillskott och tillfälliga besökare. Information om gruppens aktiviteter ges företrädesvis via vår email-lista som inkluderar alla vid Umeå universitet som är intresserade av diskurspsykologi. Vill du läggas in i den, kontakta Hanna Bertilsdotter Rosqvist.

Personer i gruppen

Hanna Bertilsdotter Rosqvist (leader of the group), Associate Professor, Department of Social Work

Linda Arnell, Ph D student, Department of Social Work

Maritha Jacobsson, Associate Professor, Department of Social Work

Faten Nouf, Ph D student, Department of Social Work

Eva Silfver, Associate Professor, Department of Education

Magdalena Sjöberg, Ph D student, Department of Sociology

Ulrika Widding, Associate Professor, Department of Education

Maria Hägerstam, Ph D, Department of Nursing