Till umu.se

Umeå centrum för funktionshinderforskning

Umeå centrum för funktionshinderforskning är en samarbetsorganisation för forskare, lärare och forskarstuderande vid Umeå universitet, samarbetspartners inom stat, kommun, landsting, handikapprörelsen samt andra aktörer med intresse för forskning om funktionshinder.


Utgångspunkten för Umeå centrum för funktionshinderforskning är att forskning om funktionshinder är mångskiftande och  inrymmer ett flertal olika teoretiska perspektiv och metoder. Funktionshinderforskning innebär att relationen mellan människor med funktionsnedsättning och deras omgivning sätts i fokus, dvs. det är livsvillkor och förutsättningar studeras, liksom konsekvenserna av funktionshinder för individ, familj och samhälle. Men även hur samhällets konstruktion på olika sätt reser hinder och ger möjligheter för personer med funktionsnedsättning. Ett omistligt inslag i funktionshinderforskning är att få kunskap om hur livsvillkoren ter sig, ur såväl personer med funktionsnedsättnings synvinkel som ur ett historiskt, kulturellt och socialt perspektiv.

Centrum för funktionshinderforskning syftar till att:

  • Bedriva forskning och främja långsiktig kunskapsuppbyggnad om funktionshinder inom skilda ämnesområden/vetenskapsområden.
  • Föra ut forskningsresultat och samverka med andra intressenter genom deltagande i kurser, symposier, konferenser.
  • Verka för att externa forskningsanslag tillförs universitetet och främja nyrekrytering av yngre forskare inom funktionshinderforskning.
  • Stödja seminarie- och kursverksamhet inom funktionshinderforskning, såväl på grundutbildnings- som forskarutbildningsnivå.
  • Initiera, utveckla och medverka till nationellt och internationellt samarbete inom funktionshinderområdet.
  • Verka för ett konstruktivt menings- och informationsutbyte med brukarintressen, handikapprörelsen och andra verksamheter inom funktionshinderområdet.

Sidansvarig: Veronica Lövgren

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Veronica Lövgren

Tel:  +46 90 7867652

Kontaktformulär

Kalendarium

Till kalendariet

Lunchföreläsningar våren 2016

I samarbete med HSO fortsätter Centrum för funktionshinderforskning med de populära lunchföreläsningarna även under våren 2016. Här finns programmet