Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF)

Umeå centrum för funktionshinderforskning är en samarbetsorganisation för forskare, lärare och forskarstuderande vid Umeå universitet, aktörer inom kommun, landsting och funktionshinderrörelsen samt andra med intresse för forskning om funktionshinder.


Övergripande syfte med UCFF är att inom skilda områden främja och bedriva forskning och långsiktig kunskapsuppbyggnad om funktionshinder. I uppgiften ingår också att kommunicera forskningsresultat och verka för ett konstruktivt menings- och informationsutbyte med brukarintressen, funktonshinderrörelsen och andra verksamheter inom funktionshinderområdet.

Utgångspunkten för UCFF är att forskning om funktionshinder är mångskiftande och inrymmer ett flertal teoretiska perspektiv och metoder. Det är relationen mellan människor med funktionsnedsättning och deras omgivning som sätts i fokus, liksom hur samhällets konstruktion på olika sätt reser hinder och ger möjligheter för personer med funktionsnedsättning. Ett omistligt inslag i funktionshinderforskning är att få kunskap om levnadsvillkor, ur såväl personer med funktionsnedsättnings synvinkel som ur ett historiskt, kulturellt och socialt perspektiv.

Brukarmedverkan i forskning

Vill du pröva en projektidé eller få feedback på hur design eller instrument (t.ex. enkäter eller intervjuguider) uppfattas?

Via UCFF finns sedan 2018 möjlighet att kontakta den Brukarforskarpanel som sedan 2010 drivits av Region Västerbotten.


Sidansvarig: Veronica Lövgren

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Föreståndare:

Veronica Lövgren

Ordförande:

Anna-Lena Perdahl


Kalendarium

Till kalendariet